Banner

Opracowujemy dokumentację w obszarach:

  • ochrony danych osobowych - m. in. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, klauzula informacyjna, umowa o zachowaniu poufności, zgłoszenie zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • kontroli zarządczej - opracowanie wewnętrznych procedur, zasad i instrukcji zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r.); przeprowadzenie i udokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w jednostce, opracowanie samooceny kontroli zarządczej, planu działalności, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;
  • bezpieczeństwa informacji - opracowanie Polityki bezpieczeństwa informacji, Planu ciągłości działania, Polityki prywatności, dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz procedur i instrukcji wymaganych zapisami normy PN ISO/IEC 27001:2007.

Ponadto prowadzimy weryfikację i aktualizację dokumentacji wdrożonej w organizacjach.